MAPs
กรุณาคลิกที่รายการ ตามหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด และแผนที่ หรือแผนผังที่ท่านต้องการด
แผนที่แสดงเสŒนทางการเดินทาง และแผนผังภายในโรงแรมภูเรือบุษบารีสอรŠทแอนดŠสปา
เกี่ยวกับอำเภอภูเรือ
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู อำเภอภูเรือตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงที่ทอดแนวยาวสลับม้วนเกลียวดุจระลอกคลื่น จนได้รับสมญานามว่า"ดินแดนแห่งทะเลภูเขา"สภาพภูมิประเทศดังกล่าวทำให้อำเภอภูเรือมีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีอากาศหนาวเย็นมาก บางปีอุณหภูมิลดลงถึง -4 องศาเซลเซียส จนหลายพื้นที่เกิดการแข็งตัวของน้ำค้างบนยอดหญ้า และกลายเป็นเกล็ด น้ำแข็ง ซึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่า"แม่คะนิ้ง" จนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่ "หนาวที่สุดในสยาม" ด้วยความพิเศษทางภูมิศาสตร์ ทำให้พื้นที่อำเภอภูเรือ สามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ไม้ได้หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดอกเมืองหนาว ไม่ว่าจะเป็น คริสต์มาส ไฮเดรนเยีย พิทูเนีย ซัลเวีย พีค็อก ผีเสื้อ กุหลาบ ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้ตลอดทั้งปีทำให้อำเภอภูเรือ ได้ชื่อว่าเป็น ดอกไม้งามสามฤดู”
อำเภอภูเรือ มีพื้นที่เฉลี่ย 880 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 550,000 ไร่ ) ประชากรประมาณ 20,000 คน จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมี 47 หมู่บ้าน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองบัว ตำบลท่าศาลา ตำบลร่องจิก ตำบลปลาบ่า ตำบลลาดค่าง และตำบลสานตม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเลย มีระยะทางจากอำเภอภูเรือ ถึง จังหวัดเลย 49 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1: 10 ชั่วโมง ด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือ ประมาณ 1: 45 ชั่วโมงด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง มีเส้นทางผ่านอำเภอตามเส้นทางหลวงหมายเลข 203 และมีถนนของเร่งรัดพัฒนาชนบทแยกเข้าไปยังตัวตำบล